Irina’s Weblog

16/3/2006

—ветовен ден на потребител€

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 12:36 am

“ази стати€ е написана на база старата верси€ на «акона за защита на потребителите! ќт 10.06.2006 г. в сила влезе нови€ «акон за защита на потребителите.

—поред седмични€ ми имейл с празниците (и вие можете да се абонирате при mail.bg), днес, 15 март, е —ветовни€ ден на потребител€. —лед малка справка с Wikipedia за 15 март открих, че наистина присъства като “World Consumer Rights Day” – €вно при нас се подразбира, че става дума за правата ни като потребители, та не са го включили при превода.  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите естествено не е пропуснала повода да включи нови полезни съвети в н€колко сфери – от оптика до топлоенерги€. “ова за момента е било едно от най-полезните за мен като гражданин места в мрежата! ќт бюлетина им научих, че стартира информационна кампани€ под мотото Дѕотребителско обучениеФ. ўе включва постав€не на информационни табла из магазини от големите търговски мрежи. јз лично съм много доволна от стикерите с важни граждански права, разлепени из автобусите – научих н€кои полезни неща. Ќад€вам се тази кампани€ да пожъне успех.

јз реших да се включа в отбел€зването на ден€, като направ€ един бърз преглед на «акона за защита на потребителите и за правилата за търгови€.

—поред чл.4 търговецът е длъжен да постави в близост до входа информаци€ за фирмата и седалището, работното време и името на ћќЋ-а. јз лично не виждам това на всеки търговски обект все още! —ъщо така до работното време е длъжен да об€ви ако е затворено.

¬ √лава 2, –аздел II “≈тикиране на стоките”, се радвам на следни€ текст :

„л. 5. (1) ¬секи търговец е длъжен да предлага на потребител€ стоки с етикети на български език.

“р€бва да отбележа, че все по-р€дко попадам на стоки без етикеци€ на български, но все още се случва. »зводът : сигнализирайте! ћного от нас н€мат проблем с английски€, но представете си стока с етикет на китайски (да, знам, че има и българи, владеещи този език, но едва ли са колкото владеещите английски€)! —ъщо така тук се казва и, че търговецът н€ма право да промен€ етикетите от производител€/вносител€.

¬ √лава 2, –аздел III “ќб€в€ване на цените” освен задължението на търговеца предварително да постави цената на стоката на видно м€сто в близост до стоката и че цената тр€бва да бъде лесно разпознаваема и видимо четлива, се казва още :

(3) «а стоките, които се предлагат в потребителска опаковка, се постав€ цената за количеството в опаковката и цената за мерна единица съответно за тегло, обем, дължина или площ (килограм, литър, метър и други или съответно техните подразделени€).

јз лично си спомн€м как в ћ≈“–ќ си см€тах цената на опаковката с охладено пилешко филе – защото етикета съдържаше само цена на килограм и теглото на опаковката. Ќамирам това за крайно неудобно! Ќе случайно се оказа незаконно…

¬ √лава 3, –аздел I “Ѕезопасност на стоките” се казва, че производителите са длъжни да предостав€т информаци€ за опастности при ползването на стоката. ј ако е вносна – тази отговорност нос€т вносителите. ѕри откриване на опасна стока, същата следва да се изтегли от пазара, а потребителите – да бъдат информирани “незабавно по подход€щ начин”. —писък с опасни стоки се поддържа на страницата на  омиси€та по търгови€ и защита на конкуренци€та.

¬ същата глава са изброени и отговорностите на търговеца при причинени от стока вреди – тази отговорност е в сила само ако производител€, респективно вносител€ не могат да бъдат установени. ќбщи€т размер на отговорността на производител€ за вреди, причинени от един и същи дефект на идентични стоки, в резултат на който са настъпили смърт или телесна повреда на н€колко увредени лица, е до 100 млн. лв. ќтговорност за имуществени вреди може да се търси, когато размерът на тези вреди е над две минимални работни заплати. » нещо много важно : обезщетението, получено от сдружение на потребители, може да бъде изразходвано само за защита на интересите на потребителите. ѕредполагам тук става дума за това, че след пред€в€ване на иска в съда ищецът има право да разпространи информаци€та за иска по определен от съда ред. » в едномесечен срок други потребители или организации на потребителите могат да се включат в делото. » естествено, ако в договор пише, че производител€т не носи отговорност, то тази клауза е нищожна. ¬ случай, че се чудите дали да пред€вите иск, знайте, че имате 5 години от настъпване на увреждането (но не повече от 10 години от пускане на стоката на пазара)!

—ледват моите любими глави за гаранционна отговорност и право на рекламаци€ рЯЩВ

—поред раздела “√аранционна отговорност” производител€т не е длъжен да предостави гаранционен срок за стоката си. Ќо ако го направи, то е длъжен да посочи при какви услови€ важи. «ащото това е срока, през който ако настъпи повреда той ще поеме ремонта й. «а хранителните стоки гаранционни€ срок е срока на годност. » все пак има стоки, за които ћинистерски съвет може да задължи предостав€нето на гаранци€ (тук си слагам едно TODO да вид€ има ли такива стоки и евентуално – кои са те). “ърговецът може да ни поглези, като предостави по-благопри€тни от дадените му от производител€ (или вносител€) гаранции.

–аздел “ѕраво на рекламаци€” е напоследък най-препрочитани€ от мен законов текст.

„л. 25. (1) ѕотребител€т има право на рекламаци€, независимо от това дали производител€т е предоставил гаранци€, при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с об€вени€ размер;

4. несъответствие с об€вената търговска марка.
(2) –екламаци€та при констатирани липси и €вни дефекти се пред€в€ва до три работни дни след закупуването на стоката.

(3) –екламаци€та при скрити дефекти на стоката се пред€в€ва при откриването им, но не по-късно от срока на гаранци€та, ако такава е предоставена.

(4) –екламаци€та при несъответствие с об€вени€ размер или търговска марка се пред€в€ва при установ€ване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранци€та, ако такава е предоставена.

ƒо скоро живеех с убеждението, че докато съм в магазина тр€бва да огледам за всички възможни €вни дефекти на стоката. “ова много ме затрудн€ваше, понеже все си казвах : “ќгледай още малко, може пък да изкочи н€кой проблем…” и ме забав€ше. —ега имам известна доза спокойствие – знам, че дори да съм пропуснала нещо, то имам 3 дни да пред€в€ рекламаци€ и да изисквам :

1. възстанов€ване на заплатената сума;

2. замен€не на стоката с нова;

3. отбив от цената;

4. безплатно извършване на ремонт.

—поред разговора, който проведох с лице от  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите, кой начин ще се избере зависи от взаимното ни съглашение с продавача. Ќе знам за вас, но аз си мисл€, че във всички случаи бих искала зам€на. «ащото за какво ми е отбивка от цената, ако тр€бва да гледам дефектен телевизор например? ј защо тр€бва да ползвам ремонтирана стока, ако съм си платила за чисто нова? Ќо ако не се съглас€т със зам€на, то бих се съгласила да си ми върнат парите…  ато се има предвид, че ми предстои пред€в€ване на рекламаци€ (именно за телевизор), то стискайте ми палци.
» все пак ми прави впечатление, че търговците с€каш спекулират с тази клауза. ¬ недел€ избирахме TFT монитор. —лед като отказахме една бройка заради два лоши пиксела и започнахме да тестваме втори, консултантът ни напомни, че имаме 3 дни да върнем монитора ако видим дефект. “ук аз се намесих с думите, че това важи в случай, че лошите пиксели се бро€т за дефект. ѕоследва леко мрънкане : “≈, да, според —они са допустими и не са дефект до 5 лоши пиксела на монитор…” Ќо н€кой потребител може да се подведе и да си тръгне с нетестван монитор с иде€та, че после ако види лош пиксел ще го върне. » ще бъде непри€тно изненадан. явно търговците се опитват да внушат прекалено спокойствие у потребителите именно чрез тези прословути 3 дни! “ака че внимавайте дали наистина потенциални€ проблем, който според вас може да се про€ви, е наистина дефект.

¬ чл.27 се казва :

(2) “ранспортирането на едрогабаритни стоки за ремонт или зам€на в гаранционни€ срок, както и връщането им на потребител€, се извършва за сметка на търговеца. «а извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на м€сто за сметка на търговеца.

“ук може да има тълкувание на тема какво е едрогабаритна стока. Ќо предполагам това означава, че телевизорът ще си го носим ние до сервиза рЯШЙ —ъщо така е добре да знаете, че времето за ремонт се добав€ в гаранционни€ срок.

» в случай, че не сте се досетили до момента :

„л. 28. ѕри нарушаване на задължени€та по предоставената гаранци€ или при неприемане на рекламаци€ потребител€т може да се обърне за съдействие към сдружени€та на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да пред€ви иск в съда.

≈то и н€кои полезни места :

5 Comments »

 1. ¬чера си направих труда да претегл€ в Billa предварително опаковани пакети с картофи и лук. Ќито един не съответстваше на об€веното на етикета тегло. –азликата беше малка – 2 до 5% (бруто), но фигурираше твърдо навс€къде и винаги в посока минус. ¬ billa поне можеш да си измериш нещата, ако ти се прииска.

  Comment by dzver — 16/3/2006 @ 5:04 pm

 2. он€ ден си купих един стационарен телефон, който като набираш и издава един много гаден писклив звук, + тва като говориш и си чуваш гласа в слушалката и то не слабо, тва е отвратително и отидох да върна телефона. ѕознайте кво? ’аха. ѕродавача ми каза че н€ма как да стане щото и той имал шеф. ≈баси тупана – тръгнах си с посърнала глава. » са кво мога да направа на то€ човек аре кажете.

  Comment by jadaia — 2/6/2006 @ 5:57 pm

 3. —ега е момента да подадеш оплакване на сайта на  омиси€ по търгови€та и защита на потребителите :
   онтакт с комиси€та по райони

  »збери сво€ район, след това във формата опиши проблема си. –азбира се н€ма да мине ако искаш да запазиш анонимност, ако са минали 3 дни или ако н€маш касова бележка. ѕак казвам – важно е оплакването да се заведе на отчет до трети€ ден от продажбата!

  ”спех!

  Comment by Izida — 2/6/2006 @ 6:10 pm

 4. Ќовост : срока за рекламаци€ вече не е 3 дни! ¬ече имаме цели 2 години, през които да пред€вим рекламаци€ за несъответствие с договореното (но не повече от 14 дни след откриване на проблема)! “ака че възползвайте се от правата си рЯЩВ
  Ќай ме радва, че вече н€ма да позвол€ да ми казват изрази от сорта на : “—ори, да го б€хте вид€ли преди ден… —ега е късно!”

  Comment by Izida — 9/11/2006 @ 4:37 pm

 5. ƒнес попаднах случайно на този блог. ’ора, правата на потребителите са хубаво нещо, но не бива да се залита много и в такава посока. „е като почнат да се по€в€ват потребители, на които след 1 година на 100-ното пране цветовете на тениската започнали да избел€ват да ви питам тогава рЯЩВ »ли като започнат да връщат сутиени след 1 месец носене, защото леко убиват (каквато практика има на едни места дето потребителите имат повече от необходимите права рЯЩВ

  ѕовод за това, предполагам непопул€рно мое писание ми даде случката с телефона – преди време си купих и аз стационарен телефон за 15 лева, който нещо леко пищеше, но н€маше други недостатъци. «а момент ми мина през главата да го върна, но понеже имам опит и от другата страна на отношени€та доставчик-потребител, та реших, че като н€ма функционално несъответствие в качествата на стоката и като съм бил достатъчно наивен да си помисл€, че нещо, произведено в  итай с кост около 1 лев може да работи и да ми хареса, просто го хвърлих в кофата и си купих истински телефон. — това не казвам, че горни€т случай е такъв, но лично аз н€мам достатъчно нерви и време да се занимавам с комисии за защита на потребител€, телефонни разговори и прочие. Ќекачествените неща обикновено просто ги изхвърл€м и повече не повтар€м марката/магазина/доставчика, а тези, които са достатъчно скъпи, за да не ги изхвърл€ без да мисл€ просто си ги избирам добре.
  Ћичното ми мнение е, че срок от 2 години е прекален и повишените изисквани€ от към качество ще рефлектират върху цените на стоките, което е много хубаво на места, където стандарта е приличен, но не толкова в Ѕългари€, където средната цена на масово рекламираните по телевизи€та продукти е около 5 лева рЯЩВ

  — това не казвам, че човек не тр€бва да си търси правата, но това тр€бва да става в н€какви нормални и разумни граници. ¬иждал съм абсурдни ситуации на места, на които биха ти сменили и четката за зъби ако след 3 месеца ползване се оплачеш, че така малко нещо леко е поомекнала. ѕросто търговеца знае, че има определен процент хора, които ще го направ€т и си е калкулирал зам€ната в цената само и само да не му се налага да се разправ€ с нервни потребители, безмислени разговори и комуникации с тежки администрации. » това е така за стоки от копчета до автомобили. —поред разни оценки този подход натоварвал цените с около 15 до 20%, но важното е в крайна сметка потребител€ да е доволен рЯЩВ

  Ѕъдете здрави

  Comment by ”нуфрий √лигановски — 23/2/2007 @ 5:18 pm

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

пїњ