Irina’s Weblog

10/3/2006

«аконите и такситата

Filed under: Daily,Taxi,ѕрава на потребителите — Izida @ 6:55 pm

ѕоиграх си да намер€ малко полезна информаци€, ко€то отс€х от законовата уредба на таксиметровите превози. Ћично аз ще си принтирам това текстче. ѕреди време носех в себе си извадка от «акона за защита на потребител€, сега €вно се налага да нос€ това.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници” научих, че цената на минута изчакване, цената за повикване и началната такса завис€т от цената на километър пробег :

„л. 21. (1) Ћеки€т таксиметров автомобил тр€бва да отговар€ на следните изисквани€:
….
7. да има залепен на видимо отвън м€сто вд€сно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 100 мм на б€л фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите не по-малка от 10 мм (приложение є 9) с информаци€ за:

а) наименованието на превозвача;

б) цената за един километър пробег по дневна тарифа;

в) цената за един километър пробег по нощна тарифа;

г) цената за повикване на адрес, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %.;

д) първоначалната такса, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;

е) цената за една минута престой, ко€то не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;

»нтересно защо в публикуваното на сайта на –икарс такси копие от тази наредба липсва именно информаци€та за тази обвързаност в цените – т.е. точките г), д) и е) приключват там на м€стото на запетайката! ≈то за това чета закони само от сайтовете на официалните органи и институции!

—поред приложение 9 този стикер тр€бва да включва тарифите, изредени в следни€ ред :

¶ ÷≈Ќј «ј 1 км ѕ–ќЅ≈√ (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј ѕќ¬» ¬јЌ≈ (лв.)
¶ ѕЏ–¬ќЌј„јЋЌј “ј —ј (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј 1 мин. ѕ–≈—“ќ… (лв.)

»нтересно това означава ли, че този ред тр€бва да е винаги същи€? —поред мен би тр€бвало да бъде така! «ащото н€кои таксиджии разчитат именно на навика да виждаме тарифите изброени така, за да ни метнат като размен€т местата на н€кои от редовете.

—поред член 41 от същата наредба :

¬ периода от 6 до 22 ч. работи с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – с нощна.

» нещо много интересно :

„л. 44. ¬одачът може да откаже превоз, когато:

1. прецени,че е застрашена сигурността му;

2. пътникът е в €вно нетрезво състо€ние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърс€т или повред€т автомобила.

—поред този член излиза, че водачът не може да ми откаже превоз защото см€та дестинаци€та за прекалено близка например! —ъщо така нищо не пише за отказ да мине по улица заради опасност за автомобила му – разбирам, не искат да си разбиват колите. Ќо по тези улици минават всички в крайна сметка! ќсобено по кварталните улички, стигащи до блокове и кооперации. ƒо там втори вариант н€ма. ј и съм чувала об€снението при въпрос “«ащо тръгнахте по заобиколен път?”, че минава по по-дълъг маршрут, защото най-къси€ минавал по улица с лоша настилка. “ака автоматично нарушава следни€ член :

„л. 38. —лед наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметрови€ апарат и превозва пътника по най-кратки€ маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго.

ћалко по-нататък става €сно към кого тр€бва да се обръщаме при проблеми с таксиметров превоз :

„л. 48.  онтролът по прилагането на тази наредба се осъществ€ва от »зпълнителната агенци€ “јвтомобилна администраци€” и контролните органи на ћ¬–.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквани€ към електронните таксиметрови апарати с фискална памет” научавам, че :

„л. 21. (2)  лиентът е задължен да изисква от водача касова бележка и при поискване да € показва на контролните органи.

“ова не е проблем за мен! “р€бва да призна€, че н€мам навика да го прав€ – искам бележка само ако см€там да пред€в€ н€какво оплакване към шофьора. Ќо сега като се замисл€ – редно е да искам. —ъщо както искам касови бележки за вс€ка стока – и с радост забел€звам, че н€кои еднолични търговци вече дори не отговар€т с “≈, щом искате – разбира се, че ще ви дам! ўе се отчитате н€къде ли?”, а просто си дават бележка без поискване!  акто и е редно.

¬ ѕриложение є 2 към чл. 3 от същата наредба са изброени техническите изисквани€ към електронни таксиметрови апарати с фискална памет. —ред т€х в моите очи изпъква едно изискване:

8. ≈лектронни€т таксиметров апарат с фискална памет тр€бва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.

»злиза, че ако шофьорът об€сни, че не може да даде касова бележка, защото му е свършила харти€та, и все пак апаратът работи, то същи€т този апарат е незаконен, защото не отговар€ на техническите изисквани€ в тази наредба! » не би тр€бвало да е сертифициран, защото не би тр€бвало този модел фискален апарат да е минал тестовете на ƒържавната агенци€ по стандартизаци€ и метрологи€.

» малко извадки от “«акона за автомобилните превози” :

„л. 24. (2) –егистрираните превозвачи могат да осъществ€ват таксиметрови превози на пътници само с автомобили, от датата на първата регистраци€ на които не са изтекли повече от 10 години.

—ъщо така се избро€ват и правата на длъжностните лица към изпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” :

„л. 91. (3) (»зм. – ƒ¬, бр. 11 от 2002 г.) ƒлъжностните лица от »зпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” имат право:

1. да спират моторните превозни средства, извършващи превози на пътници и товари, за проверка;

2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещени€, свързани с дейността на превозвачите;

3. (доп. – ƒ¬, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) да изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;
….

≈то какво казва същи€ закон за нарушението на шофьора от ќ  супертранс – а именно неиздаване на фискален бон :

„л. 94. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който не издаде документ за платена превозна цена, включително и за таксиметровите превози, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

ј ето и какво казва закона за тези, които “модифицират” апаратите за таксуване с цел набиране на повече километри пробег например :

„л. 95. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който разпломбира не по установени€ ред, повреди или измени показани€та или управл€ва превозното средство без или с неизправен таксиметров апарат или тахограф или неправилно ги използва, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(2) «а повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 1000 лв.

14 Comments »

 1. ћного подробно четиво, удоволствие е да го чете човек.
  —ъветвам всички, които см€тат да го принтират, да го нос€т със себе си и да спор€т с бакшишите също така да направ€т следното:
  * ƒа сключат «астраховка “∆»¬ќ“ и трайна трудова неспособност”.
  * ƒа нос€т тежък, но удобен за захват предмет с повечко външни остри ръбове.
  «ащото както знаем, побесн€л бакшиш от дума не разбира.
  » не забрав€йте за застраховката!

  Comment by ƒончо — 13/3/2006 @ 12:10 pm

 2. ќт теб очаквам “»нструкции за безопастност по време на спорене с таксиджии” – и т€х ще си ги принтна рЯШЙ

  ћежду другото аз гледам да не спор€ с таксиджии – просто си взимам касовата бележка, прибирам се, звън€ на фирмата и го докладвам. »ли пък пиша мейл. »ли пък пиша на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите – в крайна сметка това е услуга и аз съм потребител като € закупувам.

  Comment by Izida — 13/3/2006 @ 4:34 pm

 3. “ќт теб очаквам У»нструкции за безопастност по време на спорене с таксиджииФ – и т€х ще си ги принтна ;)”

  јми т€ е много кратка:
  – Ќе го прави!

  ј сега на темата. Ќаистина много добро четиво. ѕредполагам, че този сбит текст е разхвърл€н сред огромно количество други “глупости”. Ќай-малкото е в н€колко закона и наредби. “а, мерси много.

  Ќаскоро имах “щастието” да се кача на един “бакшиш”, който возеше на 49 ст./мин пробег (подчертавам стотинки на минута пробег) и 24 ст./мин престой. ѕрости изчислени€ показват, че за да е на нормалната тарифа (49 ст./км, 12 ст./мин) тр€бва да кара със средна скорост 60 км/ч (в центъра на —офи€ към 9 сутринта ;)) и да “престо€ва” 2 пъти по-кратко време.

  ≈, набити€ ми поглед го установи доста бързо. јма нали съм си идиот, а и доста бързах, та се повозих и на това забавление.

  ¬ интерес на истината, таксиджи€та се опита да постигне гореспоменатите параметри, като в същото време наруши 90% от правилата за движение по пътищата :).

  ѕоздрави ≈му

  Comment by ≈му — 13/3/2006 @ 6:07 pm

 4. јми честно да ви кажа, само в —офи€ го има проблема с отказ за кратките разсто€ни€ ! » когато за първи път ползвах такси, в —офи€, се учудих, че ме посрещнаха (при качването ми в колата) с “≈еей, тука не става така, за къде си” и последвали€ пазарлък ! ƒо еди къде си, за еди си колко… Ќо интересното е в наглостта им, да те пресрещат от ÷ентрална гара и да ти предлагат услугите си ? ’ем гол€мо самочувствие, хем се унижават да те спират и предлагат услуги без да си им ги искал ! —транно…

  Comment by Pharaon — 14/3/2006 @ 1:45 pm

 5. јз винаги съм се чудел относно така наречените “маршрутни таксита” или “маршрутки”, които на външен вид са си таксита, но пътуват по горе-долу определен маршрут (тук при нас в √аброво ги има ба€ такива). “а се чуд€ редно ли е Ќ» ќ√ј да не издават касова бележка (или билетче, или както там му се вика). ѕросто се качваш, даваш му 50ст. и той тръгва…
  Ќезнам, ама аз не мисл€ че е редно това (при положение че има таксиметров апарат).
  „естно казано и несме€ да поискам, живее ми се рЯЩВ

  PS: —лучайно попаднах на този блог рЯЩВ

  Comment by lokster — 28/3/2006 @ 5:44 pm

 6. «дравей, lokster!
  Ќе, не е редно да не дават билетче. јз винаги си искам. ¬еднъж гаджето ми поиска билетите, при което шофьора едва ли не го замери с 10на билета, които откъсна от пачката.  ато му каза, че си искаме само двата билета, които сме платили. “јз н€мам време да късам билети! ƒайте и на другите… јз да карам ли, билети ли да късам…”

   ато б€х в “улуза, южна ‘ранци€, таксиджи€та изчака всички да се качим, таксува всички и чак тогава (а ние б€хме групичка, та това отне към 6 минути) потегли! явно може да се късат билетчета…

  Comment by Izida — 28/3/2006 @ 6:58 pm

 7. »скам да попитам относно такситата!!! «адължен ли е шофьора да изключва “јѕј–ј“ј – бро€ч” когато спре на ∆ѕ прелез и бариерата разбира се е спусната???
  ќтговорете мол€ с „ленове, јлинеи и точки от закона !!!!!!!! PLS

  Comment by Iliyan Ivanov — 15/6/2006 @ 10:04 pm

 8. zdrveie ot edin taksidjia!!! na vaprosa dali e zadaljen choveka da ti iskluchva prestoia shte to odgovora kratko i iasno.nali ti si nael taksito da te prevozi ot tochka A do tochka B a ne te e nael taksidjiata da te vozi zashtoto si mnogo simpatichen ili izvesten.nezabravai che toi raboti za pari i ne e na zaplata kam obchtinata !!!
  ps oplakvate se che vi lajat taksitata???a vie zaslujavate li si zaplatata spored mene::)
  sled kato iskate kachestvena usluga pomislete si samo kakva triabva da e cenata za prevoz na patnici a ne mi mrankaite che tam na selo napravo vi tovari bai gencho vav karucata

  samo mi kaji vav toluza kolko ti vze taksito molia????

  Comment by rosen — 13/7/2006 @ 7:57 pm

 9. @–осен:
  ћного се зачудих дали да допусна коментара ти – не обичам подобни латиници из сайта си. Ќо реших, че искам да ти отговор€ :

   ато толкова ти се иска да си на заплата към общината – иди бачкай там, не работи като таксиметров шофьор! Ќ€кой да те спира?  ато не ти отърва заплатата, никой не ти дава право да си изкарваш €да на клиентите! ѕросто смен€ш работното м€сто и така n пъти – докато се налага. —покойно! ƒори и да не ти се смен€ работата, то пазарната икономика си върши своето. ј и има инспекции като ƒј», които биха се зарадвали много на н€кой, който отказва издаване на фискален бон или който при проверка се окаже с н€кое допълнително устройство към отчитащи€ километрите апарат…

  “ака че един съвет от клиент : замислете се много добре над това до кога ще ви бъде позволено да лъжете клиентите си. ўом аз съм седнала в тази кола с уговорката от еди_колко_си лева на километър, аз искам да си плат€ според тази договорка! ј не повече защото таксиджи€та е решил, че парите са му малко… Ќе разбирам, поне малко чест н€ма ли останала у вас, че да ви е срам като лъжете хората??

  samo mi kaji vav toluza kolko ti vze taksito molia????

  ј ти само ми кажи :

  1.  олко процента от заплатата са данъците в социална ‘ранци€?
  2.  олко е гражданската отговорност за притежателите на коли там?
  3.  олко е данък пътища?
  4.  олко струва такси автомобила във ‘ранци€?
  5.  аква е заплатата на средностатистически€ клиент на такси във ‘ранци€?

  Ѕез отговорите на горните въпроси сравн€ваме круши с €бълки…

  Comment by Izida — 13/7/2006 @ 10:37 pm

 10. ѕонеже бай –осен ме издразни и мене, да се включа и аз във флейма. — пример от ƒани€, белким му влезе в главата как не могат да се съотнас€т Ѕългари€ с ко€то и да е друга държава:

  1. ¬ ƒани€ таксито варира от ≈”–2 до ≈”–6 на километър (може малко да бъркам сумата, защото т€ е в крони, но грешката не е значителна), в зависимост от часовата зона, когато го ползваш. јко се качиш на таксито петък вечер, не чакай да минеш с по-малко от ≈”– 20, просто н€ма как

  2. “акси, което да е над 3 години възраст, в ƒани€ н€ма.

  3. ѕътни€т данък за малка колица като мо€та е ≈”– 260/година. «а тежките ћерцедес C, каквито са повечето таксита, не ми се мисли колко е. ћинимум ≈”– 500/година.

  4. “акситата в ƒани€ са с “бели” номера, т.е. вс€ка от колите е платила на държавата данък от 180% в/у вносната и цена. ѕри цена от ≈”– 60,000 на едро при внос, този мерцедес отива поне на ≈”– 170,000 цена, на ко€то е бил придобит.

  5. јко таксиджи€ тук ти се озъби, всичко е въпрос на един разговор по телефона. —лед това таксиджи€та си търси друга работа, но Ќ≈ като такси, защото “компютърът вече знае, че то€ се зъби”. ѕримерно, таксиджи€та може да иде да работи като хамалин, което очевидно е подход€ща работа за озъбен бивш таксиджи€.

  6. ќт таксиджи€та тук се очаква да разцепи минутата при повикване по телефон. «нае се, че е практически невъзможно да поръчаш такси “от сега за сега”, минават поне 20 минути от поръчката до колата (и тогава ћќ∆≈ да закъснее таксито). јко обаче си поръчам такси за еди си колко часа сутринта, мога да използвам пристигането на таксито, за да си свер€ часовника. Ќе знам и не ми пука дали чакат зад ъгъла, но пристигат на минутата, в ко€то си го поръчал (пак казвам, при “далечна” предварителна поръчка).

  7. ¬ повечето случаи таксиджи€та идва до вратата на апартамента ми, за да ми помогне с багажа. јко аз вече чакам отпред, той слиза, за да настани багажа ми в багажника. —лед това, при пристигане, той пак слиза, за да ми свали багажа.

  8. “аксиджи€та не получава никакъв бакшиш. јко си направи устата за това, виж точка (5).

  9. јко таксиджи€та обърка маршрута до вас, той се извин€ва и предлага на клиента да спрат отчитащи€ апарат (случвало ми се е вече). ¬ъпрос на клиента е дали да приеме или (всички сме хора) да продължи по апарат.

  –осене, като гледам ти€ 9 точки, си мисл€ че ти таксиджи€ в ƒани€ не можеш да работиш. ѕоне не и робувайки на принципа “аз съм ÷ар€ в моето такси”. –еши си проблемите, човече, недей ги прехвърл€й на твоите клиенти.

  » на последно место… тр€бва да си роден за вс€ка работа и работата да ти прави кеф. јко не ти прави кеф, не € работи само заради парите или щото не можеш да правиш нищо друго. »ди лежи, или иди се преквалифицирай. Ќо… пак… не прехвърл€й тво€та мизери€ върху твоите клиенти. “е вина н€мат, просто са имали лоши€ късмет да им се падне точно тво€та кола.

  Comment by ƒончо — 14/7/2006 @ 1:34 pm

 11. zdraveite pak sam az sas negramotnoto pisane::)
  znachi stavashe vapros dali triabva da isklucha aparata na preleza dokato mine vlaka,a ne dali vi pompam!!
  a dali stavam za taksidjia e druga tema .mejdo drugoto imam dosta personalni klienti koito tarsat tochno mene i te ne sa svodnici ili texnite rabotnichki.nerazbiram sashto zashto mislish che ne me kefi rabotata .???
  pokakvo razbra che az neotivam tochno na adres i ne chakam klientite si?? kakva e tazi zloba sreshto taksimetrovia shofeor nemoga da razbera.ako ne vi se davat pari prosto ne se vozete na taksi.
  i nevijdam nishto sramno vav rabotata kato xamalin.i poneje na mene mirogleda mi e dosta stesnen shte ti kaja che az neiskam da rabota vav druga darjava az sam Balgarin i mi xaresva da se shliaia vav nashata mila rodina.
  dovijdane i priaten den
  ps izviniavam se za latinicata .

  Comment by rosen — 5/8/2006 @ 12:03 am

 12.  огато често се срещаме с дадени хора, те стават част от живота ни. » като станат част
  от живота ни, започват да се опитват да го промен€т. » се сърд€т, когато не правим това,
  което те изискват от нас. ѕонеже всеки си мисли, че знае как други€т тр€бва да живее живота си,
  но всъщност никой не знае как тр€бва да живее сво€ собствен.”
  ѕаулу  оелю (“јлхимикът”)

  “јко съдиш хората, н€ма да ти остане време да ги обичаш”
  ћайка “ереза

  “¬иждаме нещата не според това, какви са те, а според това, какви сме ние”

  Comment by rosen — 5/8/2006 @ 12:11 am

 13. јбе вии сжетовн проблем го направиьте когато има6 зор и барзаш 5 горе 6 доло неброи6

  Comment by Kiko — 20/1/2008 @ 9:07 pm

 14. јз пък тази вечер си сто€ на спирката на мола срещу “’емус” и си чакам 102. Ќ€какъв нахален бакшиш спр€л точно на пешеходната пътека. ќбикновено прав€ забележка, но този път реших да действам направо. ќбадих се на 166 и след половин минута пристига патрулка. ѕолица€т слезе, направи забележка на бакшиша и потегли напред с патрулката. ќнзи уж тръгна след т€х, след 20 метра спр€, даде на заден и отново спр€ на пътеката. ¬икам си “ќ-о-о-о, мацо!” «въннах на 166 отново, онези пращат втора патрулка след минута. ѕак слиза ченгето и този път, този път стана готино… ѕърво лекичко понаруга бакшиша, след това му взеха документите и му написаха акт. Ѕакшишът го издуха €ко, защото е тарикат. ƒето се вика – хитрата сврака с двата крака…

  Comment by Ѕакшишодер — 28/1/2009 @ 12:51 am

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

пїњ