Irina’s Weblog

19/8/2007

i18n

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 12:50 pm

»з Flash теста по географи€ на GeoBee Challenge на National Geographic :

i18n

¬тората страна е тр€бвало да бъде C?te d’Ivoire.

Unicode 4.0 в JDK 1.5

Filed under: Computers — Izida @ 11:31 am

≈дна от новостите в JDK 1.5 е, че вече се поддържа доста по-широк набор от символи чрез приемане на стандарта Unicode 4.0

≈стествено оказва се, че кодовете на всички тези символи не могат да се поберат в типа char, който е 16 битов. «а това новите символи се кодират чрез заместваща двойка или code pointдва поредни char-а, всеки от които се нарича code unit. ћетодът String.length продължава да връща бро€ char-ове в стринга. Ќо тъй като н€кои символи се кодират с 2 char-а, то String.length може би не е методът, който ви тр€бва ако търсите дължината стринга като брой символи. «а това има въведен нов метод :

int codePointCount(int beginIndex, int endIndex)

“ози метод връща бро€ code points или същински unicode символи като брои двойките за кодиране на новите символи като един.

—ъщо така ако искате да вземете n-ти€ символ, String.charAt() н€ма да ви свърши работа – тъй като той би върнал n-ти€ char. «а това има и нови методи :

int offset = str.offsetByCodePoints(0, 3);
int codePnt = str.codePointAt(offset);

“ук взимаме индекса на първи€ от едини€ или двата char-а, представ€щи 3-ти€ символ. » след това взимаме символа (един или два char-а) на дадената позици€.

» един пример за стринг, съдържащ един символ, който се кодира като двойка от char-ове :

String str = "\uD800\uDF30";
System.out.println("str: " + str);
System.out.println("str.length(): " + str.length());
System.out.println("str.codePointCount(0, str.length()): " + str.codePointCount(0, str.length()));
System.out.println("str.charAt(0): " + (int)str.charAt(0));
System.out.println("str.charAt(1): " + (int)str.charAt(1));
System.out.println("str.codePointAt(0): " + str.codePointAt(0));
System.out.println("str.codePointAt(1): " + str.codePointAt(1));

»звод : јко работим с новите за Unicode 4.0 символи, тр€бва да сме много внимателни кои функции ползваме – досегашните, за които всеки символ е точно един char, или въведените от JDK 1.5 функции специално за работа с новите дву-char-ови символи. »злиза, че предимството на Java над C++, което дават изрично указаните в спецификаци€та на езика размери на всеки примитивен тип, вече става и недостатък.

 ак това ще се отрази на интернационализаци€та, и как се съчетава евентуално с енкодинга на базите данни, ще видим тепърва.

ѕолезни ресурси:

18/8/2007

JavaScript дреболии

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 10:30 pm

ѕри четене на спецификаци€та на ECMAScript 2.0 и на книгата “JavaScript: The Definitive Guide /5th edition/” на O’Reilly попаднах на н€кои забавни дреболии :

 • ћислите ли, че има разлика между следните две парчета код?
  function myFunc() {
  return 5;
  }
  alert(myFunc());

  function myFunc() {
  return
  5;
  }
  alert(myFunc());

  ѕредлагам ви преди да кажете “Ќе!” да тествате. ќказа се, че според спецификаци€та JavaScript, €в€вайки език за програмиране насочен и към професионални програмисти, и към аматьори, се опитва да “мисли” вместо програмиста. » да слага ‘;’ там, където прецени, че липсва. ≈, ако между return/throw и следващи€ ги израз, или между break/continue и етикета, или между променлива и постинкремент/постдекремент имате нов ред, то JavaScript вмъква точка и запета€ преди нови€ ред. “ака че пишете тези изрази на един ред ако не искате сума време да се чудите какво не е наред в иначе кристално €сни€ ви код.
 • ¬ описанието на типа Number срещнах следни€ текст:

  Note that these two infinite number values are produced by the program expressions +Infinity (or simply Infinity) and
  -Infinity, assuming that the globally defined variable Infinity has not been altered by program
  execution.

  “ова провокира у мен следни€ тест:

  alert(5 == +Infinity); // резултат : false
  Infinity=5;
  alert(5 == +Infinity); // резултат : true

 • оператор === : сравн€ва не само стойностите, но и типовете; Ќапример :
  var a = 5;
  alert(a == "5"); // в€рно
  alert(a === "5") // лъжа - различни типове;
 • “р€бва да се внимава когато искаме да разберем дали една променлива е изрично установена на null и кога просто не е инициализирана, т.е. има стойност undefined. ѕростото сравнение :
  unknownVar == null;
  където unknownVar е локална променлива, спомената за първи път, връща истина! «а това ако искаме да сме убедени, че стойността е наистина undefined, а не null, тр€бва да сравн€ваме променливата с null чрез оператор===:
  unknownVar === null;
 • Ѕулеви€т оператор »Ћ» (||) работи доста сходно на същи€ оператор в C/C++/Java – ако десни€ операнд е true или може да се конвертира до тази стойност, то изобщо не се изчисл€ва леви€, защото така или иначе логическото условие е удовлетворено (една от стойностите е true). ƒо тук нищо ново. —амо че се оказва, че JavaScript не присво€ва за стойност на оператора »Ћ» булева стойност – true или false, а стойността на сами€ операнд! “.е. стойност на израза е първи€ от двата операнда (от л€во на д€сно), който не може да се преобразува до false – не е undefined, не е null и т.н. “ака че може да се използва по следни€ начин :
  var width = minWidth || averageWidth || 50;
  јко нико€ от първите стойности не е зададена, то на width ще се присвои стойност 50;
 • ћожем да изтрием последните N елемента на масив по следни€ начин:
  var a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
  var n = 2;
  a.length = a.length - n;
  alert(a.join(", "));
 • ‘ункци€та Array.slice() връща подмасив, започвайки от посочени€ първи индекс до втори€ индекс.  акво става обаче ако подадем отрицателно число като индекс?
  var a = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
  var n = 2;
  var b = a.slice(1, -1);
  alert(b.join(", "));

  ¬ръща подмасив, започващ от елемента с индекс 1 (т.е. втори€ елемент), като спира без да включва на последни€ елемент.
 • јко искате да пропуснете досадни€ атрибут type=”text/javascript” в HTML документа, то включете следното в head секци€та:
  <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"></meta>
  “ова важи и за другите езици разбира се и задава типа по подразбиране на скриптовете в документа.

17/8/2007

ƒостъп до плажната ивица

Filed under: √раждански — Izida @ 3:14 pm

Ћ€то е! » моите мисли са вече на морето. Ќо днес получих интересно питане, което ме провокира да провер€ къде са регламентирани задължени€та на фирмите, стопанисващи плажове. ¬секи знае, че в Ѕългари€ плажовете са държавна собственост и достъпът на гражданите до т€х е свободен. Ќо всеки е виждал как целите плажове са в чадъри и шезлонги, тр€бва да платиш за да ги ползваш, а н€ма отделена зона за ползване на лични кърпи и чадъри. Ћично аз последните години на море винаги си нос€ лични принадлежности – не харесвам шезлонгите, а и си купих чадър. «а целта в Ќесебър се налагаше да ход€ сума време за да стигна на кра€ на плажа, където имаше такава зона за щастие. ѕриех това като плюс – малко ходене не е излишно! Ќо не всички фирми стопанисващи плажове предостав€т такива зони. ј до колкото знам – са длъжни! ƒа, но къде го пише?

ѕоразрових се из »нтернет. ¬  онституци€та на –епублика Ѕългари€ пише следното :

„л. 18.
(1) ѕодземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

ƒържавата от сво€ страна предостав€ правата за ползване на морските плажове на фирми чрез сключване на договор за концеси€. ¬сички концесии могат да бъдат прегледани в Ќационални€ концесионен регистър. ƒа вземем за пример плажа Ќесебър-юг. ¬ полето за търсене в страницата “ƒържавни концесии” въвеждаме “несебър”, намираме тази за плаж ёг, и ето € самата концеси€ : ѕартида є D – 00189 ¬ Ќј÷»ќЌјЋЌ»я  ќЌ÷≈—»ќЌ≈Ќ –≈√»—“Џ– за концеси€, предоставена от държавата. (по-удобна за разглеждане е верси€та за печат). Ќаименованието на концесионера е “»–»ƒј-71” ќќƒ, гр. —офи€. ≈то и н€кои интересни извадки от договора :

5.2. ќсновни задължени€ на концесионера:

5.2.2. да не събира входни такси за морски€ плаж – обект на концеси€та;
….
….

7. ќпредел€ следните услови€, които концесионерът е длъжен да спазва при осъществ€ване на концеси€та:

7.5. ƒа не изгражда сгради и трайни съоръжени€ върху плажната ивица.
..
7.10. ƒа осигур€ва предостав€нето на плажни принадлежности – чадъри, шезлонги и други, определени с концесионни€ договор, като остав€ най-малко 20 на сто от концесионната територи€ по т. 1, съгласно изготвена от концесионера и утвърдена от концедента схема, свободна за разполагане от посетителите на собствени принадлежности.

“ака че ако имате проблеми – проверете в този регистър за концесионни€ договор на плажа. Ћично аз см€там да се запозна€ с цели€ договор когато ми остане време. » да си го запиша на джобни€ компютър. ƒано обаче не се налага да го ползвам!

13/8/2007

ѕържените картофки на Heston Blumenthal

Filed under: Daily — Izida @ 11:08 pm

Ќе се сдържах – и реших да пробвам пържените картофи, които Heston Blumenthal приготв€ше по Discovery Science с изражението на преподавател по физика или хими€. ќтне ми доста време – не знам дали е от липсата на рутина или просто понеже процедурите са доста, но резултатът си заслужаваше. » Ћъчо, който принципно не е фен на пържените картофи, ги оцени подобаващо. ≈фекта бе – дебелите пръчици, на които нар€зах картофите, б€ха станали хрупкави на повърхността като чипс, а вътре – меки като картофено пюре! ќбикновено ако направ€ хрупкави картофи, то го постигам с пържене на висока температура, което обаче води до загуба на каквато и да е мека сърцевина. “а как го постигнах този път – следвах следната рецепта за пържени картофи :

 1.  артофите се обелват и нар€зват на пръчици, дебели по около сантиметър. јко са по-тънки н€ма да има при€тната мека сърцевина след пърженето;
 2. ѕръчиците се остав€т в купа под студена течаща вода за около 10 минутки – за да се премахне излишното нишесте от т€х, след което се подсушават;
 3.  ипва се вода, картофите се вар€т в не€ до омекване; —лед това се изваждат внимателно за да не се натрошат, остав€т се да изстинат и се слагат в хладилник да се стегнат;
 4.  артофите се пържат на слаб огън (около 130 градуса) докато придоби€т по-сух вид – но не тр€бва да се зачерв€ват; »зваждат се, подсушават се, остав€т се да изстинат и след това отново се слагат в хладилник за да се стегнат;
 5. ѕоследното пържене е на силен огън – около 180 градуса. “ук вече придобиват характерната хрупкава коричка. —лед като ги извадите от олиото ги поръсете със сол.

јко тр€бва да съм искрена, вчера сварих и прибрах в хладилника картофите, а днес ги изпържих. “ова е втори€т плюс (освен вкуса) : могат да се съхран€ват в полуготов вид – между варенето и пърженето или между първото и второто пържене, така че да са готови за бързо довършване.

ќригинал : “Chips by Heston Blumenthal”

 «ѕ-¬арна проговори…

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 10:50 pm

 акто писах наскоро в публикаци€та “Ѕез отговор”, времето, за което  «ѕ тр€бваше да обработи жалбата ми за рекламата на водка на автовлакчето, изтече преди седмица. ¬се пак дадох още 7 дни, защото според «акона за защита на потребителите (««ѕ) толкова време се дава над едини€ месец за уведом€ване на заинтересованите страни. Ѕ€х решена в понеделник да звънна за да разбера какво са решили – все пак щом до 7 дни от подаване на жалбата ми не ме уведомиха, че ще € прехвърл€т на друг, значи са поели разглеждането й. »мах съмнени€ дали не тр€бва да € прат€ до –»ќ ќ«-¬арна – може да се счете за нарушение на «акона за здравето. Ќо от национални€ телефон на  «ѕ ме посъветваха да прат€ жалбата до  «ѕ-¬арна, а те ако решат, че н€ма да могат да третират случа€ като непочтена реклама, само ще € прехвърл€т към –»ќ ќ«-¬арна.

—утринта още докато се разсънвах, на GSM-а ми се изписа обаждане от непознат, но очевидно варненски стационарен номер. ¬ече ми беше €сно – €вно са видели повторната ми жалба относно липсата на отговор по първата, ко€то повторна жалба пуснах минали€ понеделник. ¬дигнах с надежда, жената попита за г-жа ћарудина, след което об€сни причината за обаждането :

– ќбаждам се във връзка с ¬ашата жалба за рекламата на водка на автовлакче. »звин€вам се, но снимките към жалбата са се загубили. ўе можете ли да ги пратите отново за да можем да прехвърлим жалбата ¬и към –»ќ ќ«-¬арна?

≈ това е! „аках 5 седмици за да чу€, че тепърва € прехвърл€т към –»ќ ќ«! «ащо е това забав€не от близо месец – още не знам. Ќо см€там да науча. »ма си закони, има си срокове. ¬ случа€ с  «ѕ всичко – от структура, до управление и приемане и обработка на жалби, е регламентирано в ««ѕ. јко аз изостана с 4 седмици, нито клиентите ни, нито шефовете ми ще бъдат доволни. “ака че и аз като клиент на  «ѕ не съм доволна. ј и като данъкоплатец – още по-малко!

ѕ.—. «а да не забавим още повече нещата, пратих отново снимките. »нтересно как са се загубили, като формата им за подаване на жалби и сигнали н€ма начин за прикачване на файлове, за това в самата жалба сложих адресите към снимките в блога ми…

12/8/2007

—импсънс и Ѕетовен

Filed under: Music — Izida @ 11:03 pm

ƒнес б€хме в “Mall of Sofia” за да гледаме “—емейство —импсън”. «алата беше направо празна!  оето се оказа гол€м плюс – понеже дори и 20те зрители стигахме за да изпълним с почти непрестанни€ си см€х киносалона! » все не малка част от зрителите б€ха деца, което водеше до моменти на чисто “възрастен см€х” на тънките шеги, €вно предназначени не за деца. “ова е комеди€, ко€то ще си куп€ още в момента, в който излезе на DVD.

—лед това похапнахме и рано рано се запътихме с Ћъчо към последни€ концерт от дните на ’ерберт фон  ара€н, за който ме подсети публикаци€та на ¬асил  олев. ћинахме през Orange center – и по-точно книжарницата.  упих си една книжка за математика на руски, както и “Alice in Wonderland” в оригинал. «аедно с книгата на ќрхан ѕамук “»мето ми е червен”, ко€то носех от вкъщи, вече имах три книги вс€ка на различен език рЯЩВ “ака имах доста занимани€, които и ми потр€бваха – отидохме за да си запазим места около час и половина предварително. » за това хванахме отлични места – пети ред, по средата, точно до пътеката. ќсвен това се оказа нужно да попрочета н€ко€ и друга страница само и само да притъп€ настроението, оставено от неверо€тната комеди€ рЯЩВ ƒнес слушахме (и гледахме) ƒевета симфони€ на Ѕетовен. ѕърва и трета част не ме трогнаха особено, но втората и четвъртата (“ќда на радостта”) ми допаднаха много! » изпълнението с хор бе завлад€ващо – не б€х чувала ц€лата “ќда на радостта” до момента. Ќо тр€бва да призна€, че все пак не усп€ да ме грабне така, както например концертът на открито с брат€та ≈шкенази или изобщо – както един концерт на живо може да те трогне. Ќ€ма го интимното усещане, че изпълнителите са там за теб, че музиката е сътворена специално за твоите уши. » звукът не е като в една добра зала. Ќо усещането да си под небето, което се опита и да прокапе по едно време, усещането за всичките тези хора, дошли също като теб, все пак е при€тно. јко и догодина има издание на цикъла  ара€н, пак ще ида! ¬ уводната реч стана дума за това – следващото, осмо издание, ще е юбилейно и за това се очаква да включва най-доброто, показвано до момента. ƒано успе€т да го организират.

ѕ.—. ўеше да е още по-добре ако пушенето бе забранено рЯЩБ

10/8/2007

–ецепти на Heston Blumenthal

Filed under: Daily — Izida @ 4:41 pm

јко и вие като мен сте фенове на предаването УKitchen Chemistry with Heston BlumenthalФ по Discovery Science channel, сигурно ще ви хареса тази подборка от рецепти на готвача:

Heston Blumenthal recipes

ћо€т фаворит е картофеното му пюре. Ќай-важното според него е да накиснем предварително картофите във вода за да може излишното нишесте да бъде премахнато. ¬ същото предаване, посветено на картофите, ставаше дума и за пържените картофи. Ќегови€т съвет беше и преди пържене картофите да се киснат във вода. »маше и об€снение за натрупването на нишестето по повърхността на резените, и как при пържене това нишесте образува стъкловидно вещество. –езултат : резените стават хрупкави, но вътре остават меки и задушени. —ъветва и да се пържат на два пъти – веднъж при по-ниска, втори път при по-висока температура. “ова вече не знам дали бих пробвала рЯШЙ

–ецептата за картофеното пюре (на български) € има в “хе журнал.

9/8/2007

јко си пил – слез, искам да стигна жив

Filed under: The desert of the real — Izida @ 7:58 pm

 аква ирони€! ћаксим, любимец на публиката, наш световен шампион, да бъде разследван за причин€ване на катастрофа, при ко€то е загинал човек, и в ко€то той е имал алкохол в кръвта! ћоже би е това е най-силната “реклама” на кампани€та “јко си пил – слез, искам да стигна жив”. ƒано покрай шума повече хора се замисл€т какво рискуват ако пи€т и се качат зад волана.

ћного се изписа по форумите и под електронните статии по темата (Dnes.bg – 1, 2, 3, 4, 5; “оп—порт). ћного хора се страхуват от това, че понеже е известен ще му се размине – напомн€т се случки като тази с ћаричков и с  ало€нчев. ƒруги се нахвърл€т в защита с какви ли не доводи. —ъбрах н€кои от най-често повтар€ните тук заедно с мо€ коментар :

 • плюете го защото е известен, от завист – дали? «ащото тогава също толкова масирана реакци€ получиха и статиите за пи€ната жена, ко€то уби трима млади на път€ до ѕерник? («а припомн€не от Dnes.bg : “ѕи€на шофьорка уби младежи в зверска нощна каскада”, “Ўофьорката-убиец за пръв път карала пи€на”) ќсвен това силни€ интерес на публиката е факт. “ова е което прави звездите – звезди. “ака че се налага да носиш и по-гол€мата отговорност, че ако объркаш също толкова очи ще са насочени към теб, колкото и като вървиш победоносно напред. —лавата носи много облаги, но и още повече отговорности.
 • помислете си какво бихте писали ако и той беше загинал – какво ли? —ъщото! ”бил е човек.  акво се е случило с него – случило се е. “ой сам си го е изпросил. Ќо каквото причиниш на околните не се забрав€.
 • нека който се счита за безгрешен, той пръв да хвърли камък – да, знаем тази притча от Ѕибли€та. Ќо ако се ослан€ме на не€, то не тр€бва да съдим никой, защото безгрешен е само √оспод и само той има право да ни съди. ƒа разпуснем съдилищата направо, така ли? »ли да се опитаме да се предпазим от бъдещи престъплени€, като осъдим виновниците за текущите, и като се опитаме да дадем поне н€какъв мир на жертвите и близките им; ѕри това моето мнение е, че никак, ама никак не е лесно да съдиш! «ащото като изразиш осъдителната позици€ ти поемеш един ангажимент пред себе си и околните, че ти н€ма да допуснеш същата грешка. ѕо-лесно е да си повтар€ш : “» на мен може да се случи, дай да си мълча…”, по-лесно е да не даваш дума , да не обещаваш.
 • това на всеки може да се случи, никой не е застрахован – да кажеш, че на всеки може да се случи да пие и после да реши да шофира, е (както се изрази един човек под стати€та) като да кажеш, че на всеки може да се случи да вземе да размахва пистолет и да стрел€. “и сам избираш – съзнателно! ўом си поел отговорността да шофираш, тр€бва да знаеш какви задължени€ имаш. » ако не мислиш за себе си – помисли за другите! »ли както каза друг – “ƒа, прав си! Ќа всеки може да се случи да му налети пи€н шофьор! «а другото обаче извинение н€ма.” —поред мен може да каже, че на всеки може да се случи само човек, който сам кара пи€н!
 • не забрав€йте колко е направил за Ѕългари€ – не можем да си позволим да разрешаваме на н€кой да се отърве от справедлива присъда само защото е направил нещо за държавата. ¬ крайна сметка славата не е продажна валута за разрешителни за убиване, нали?
 • колко сме злобни, българите, видим, че н€кой сбърка и искаме да го обес€т пред Ќƒ  – грешиш! –адвам се от реакци€та на обществото! Ќай-накра€ хората започват да демонстрират нетърпимост към ненужните смърти на път€, към факта, че много хора пи€т и карат, към беззаконието като ц€ло. ѕовече щ€х да се притесн€ ако н€маше коментари – това би доказало пълна апати€, в ко€то живее българина.
 • какъв е смисълът да лежи в затвора? помислете колко по-полезен би бил на Ѕългари€ ако продължи да се състезава – новината за случилото се отдавна обиколи световните медии. ћислите ли, че н€кои от конкуренти на нашата двойка, и изобщо – н€кой фигурист, не е чул за станалото? ƒа не забрав€ме попул€рността на двойката и на »зток. “ака че много очи гледат към нашата държава. » с какво впечатление ще останат ако ћаксим не получи наказание? „е сме поредната бананова република… ѕри това една от целите на затвора в случа€ е да бъде вразумен преди да убие още хора – пак по случайност. «ащото да ти се размине пон€кога дава още по-големи криле. ѕример : думите му пред  осмополитън малко по-долу в стати€та.
 • и да не беше пил, пак можеше да се случи на този път в това време – дали? јлкохолът влошава трезвата преценка и кара хората да поемат необмислени рискове. јко не беше пил може би н€маше да превиши скоростта, или щеше да реагира по-бързо и да избегне удара. ѕак “ако..”, но все пак да се качиш в кола след употреба на алкохол си е както опасно, така и незаконно! Ќе можеш да търсиш съчувствие като си предизвикал смърт и си в нарушение. ќсобено ако смъртта е следствие точно от това нарушение.

»маше разбира се и много упреци. ѕовечето от т€х без м€рка :

 • какво си мисли – купил си безбожно скъпа кола и има право да гази нас, дето не можем да си позволим такива – не, не си € е купил сам. Ѕеше подарена на т€х с јлбена когато се завърнаха от —ветовното през 2006 като шампиони по време на спектакъла ““анцът на шампионите” в «имни€ дворец. Ѕ€х там, спомн€м си как им се радвах на първото кръгче с ’амъра с гол€мата жълта панделка на покрива. “ози спектакъл беше подаръкът, който аз направих на двете с баба ми »рина за общи€ ни имен ден – за късмет бе точно на нашата дата, 5ти май!
 • подар€ват им този танк, купен с нашите пари, за да газ€т после нас, хората от народа – всъщност подаръкът не беше от държавата, а от “—офи€ јуто”, които са вносители на колата. ∆алко, сега асоциаци€та, ко€то ще предизвиква ’амър, н€ма да е при€тна.
 • колкото до коментарите тип “руска пи€на свин€” – т€х н€ма какво да ги коментирам! Ќе разбирам въобще какво общо има тук руското му потекло, което н€маше никакво значение, когато стана Ѕългарски€ световен шампион! “ова вече ще го нарека безпочвен изблик на €рост и гн€в.

яд ме е. ћного ме е €д! “е двамата станаха причина телевизорът ми за пръв път да покаже канал Eurosport. —лед€х из€вите им, беше ми при€тно да ги гледам на леда. ј сега … не мога да си представ€ да продължат кариерата си като двойка след тази трагеди€. ¬инаги съм ги уважавала заради професионализма им – работ€т ежедневно, от години, за да постигнат тези титли. » ме е €д, че една глупава преценка помрачи славата им. ƒори не мога да си представ€ как се чувства ћаксим сега. Ќо не мога и да си представ€ какво е на семейството на загинали€, което вместо на сватба, ще се събира на погребение.

Ќикъде в из€влението му не присъстват думи като “съжал€вам”, “извин€вам се” – но приемам, че това е в следствие от съгласуването с адвокатите му.

ќсвен това съм много озадачена какво ще се случи с полицаите, които са го спр€ли минути преди да катастрофира, но само са го предупредили да шофира по-внимателно без да му направ€т проба за алкохол. јко си б€ха свършили работата, вместо да го пуснат между капките защото са го разпознали и/или защото кара скъпа кола, един човек можеше да е още сред нас! «а капак се нос€т слухове, че пробата на м€сто е била 1,8, не 1,2. ƒано случа€т се из€сни.

 ато за капак, ћаксим е лице и на корицата на таз месечни€  осмополитън. ¬ интервюто сподел€ :

¬сичко, свързано с риск ме привлича. … »наче съм се качвал на катамаран, на джет, шофирам много бързо. ѕолицаите зна€т това, защото честичко ме спират. Ќай-много съм вдигал 250км/ч.

Ќа фона на катастрофата, тази стати€ звучи много тревожно! јко наистина честичко са го спирали, и ако са си спазвали задължени€та, той или н€маше да има точки в талона, или щеше да има толкова малко, че да не иска да рискува да го спират отново. ќще един начин трагедиите по пътищата да са с една по-малко! » идеален пример за израза “мечешка услуга” – спест€ваш му глоби и разправии, но не му и помагаш да си изгради култура на движение по пътищата.

»нформаци€та вече е въведена и в страницата на ћаксим в българската ”икипеди€, както и в английската.

 ј“аджийско недоразумение

Filed under: Daily — Izida @ 2:26 pm

ƒнес прочетох интересната новина, че “доблестен” катаджи€ сви и източи картата на пенсионер (всъщност в стати€та на н€колко пъти си пише дебитна, но все та€). —поред потърпевши€, проверени€, полица€т му е взел картата по време на провeрка. ј сами€т полицай твърди, че € е намерил около м€стото на проверката. ќбаче не може да даде об€снение защо през идните два дни след намирането вместо да € върне е изтеглил 800 лв с не€! Ѕило е възможно заради написани€ върху самата не€ ѕ»Ќ код.

јко питате мен – това си е чисто недоразумение! явно шофьорът и катаджи€та не са се разбрали – шофьорът просто си е изпуснал картата, а катаджи€та е решил, че това му е традиционни€ подкуп…

8/8/2007

Ќамерени документи

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 10:52 am

ѕокрай големите задръствани€ днес н€маше как да не посед€ доста време на поредната спирка. » н€маше как да пропусна, че на гишето за билети са изложени лична карта, дебитна карта и карта за транспорт на н€какво момиче. «аписах си имената с иде€та, че ще се опитам да й помогна да си ги намери – едва ли ако човек си загуби документите тръгва пеша из града да си ги търси по спирките!

ѕърво ми хрумна да звънна на ѕ»Ѕ (картата беше т€хна) и да ги помол€ да се свържат с клиентката си за да й кажат от къде да си вземе документите. Ќо си спомних как вече б€х разучила покрай друг случай, че според У«ј ќЌ «ј ЅЏЋ√ј–— »“≈ ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј —јћќЋ»„Ќќ—“Ф :

„л. 2. Ѕългарските документи за самоличност са собственост на държавата.

„л. 7. (2) √ражданин, намерил документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на ћинистерството на вътрешните работи.

ќсъзнах, че н€мам право на избор – единственото правилно решение бе да подам сигнал на полици€та. “ака че звъннах на 166, любезна жена записа спирката, на ко€то са изложени документите, благодари ми и затворихме.

Ќад€вам се момичето скоро да си върне документите! Ќо знам, че поне съм свършила каквото мога за да помогна. » се над€вам все повече хора да се постав€т на м€стото на човека, загубил документи, и да изпълн€т задължението си при намиране на документи – а именно да ги дадат в полици€та, където ще ги предадат на човека.  ойто иначе ще се бръкне доста пари да си ги поднови, плюс доста загубено време. ƒа не говорим, че н€кой може да се възползва от личните данни на намерени€ документ за н€ко€ фалшификаци€!

ј аз см€там утре да намина през същата спирка за да вид€ дали документите случайно не са още там…

7/8/2007

Ќа кого да отстъпваме седалка в рейс?

Filed under: Daily — Izida @ 2:42 pm

¬ече съвсем се обърках! ¬ъзпитавана съм да не остав€м стари, немощни, сакати хора да вис€т прави в рейсовете и да се клатушкат докато шофьорът заобикал€ дупките по път€. ƒа, и бременните имат право – опасно е за т€х.  ато нищо може да падне или да се удари при н€кое р€зко потегл€не. Ќо вчера ме объркаха! ≈дна госпожа влезе с дете на около 5-7 години и демонстративно се провикна :

≈ла, баба, н€кой добър човек ще ни отстъпи едно м€сто…

≈дин господин отзивчиво стана, госпожата благодари и посочи на внучето да седне.

ƒобре де, малки деца – €сно, също може да залитне, да се удари. Ќо дете, което вече ходи на училище… ?? ≈ не тр€бва ли в момента точно то вече да бъде възпитавано в иде€та за отстъпване на по-възрастните, а не да му се отстъпва на него?

The March of Progress

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 1:14 pm

»зточник : Cay Horstmann’s Home Page, едини€т от авторите на Core Java.

The March of Progress

5/8/2007

Ѕез отговор

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 8:37 pm

» така… ¬чера джобни€ компютър ми напомни, че е минал месец от както пуснах жалбата до  «ѕ по повод рекламата на водка на детското автовлакче. » тъй като отговор за момента н€ма, утре ще им звънна за да им напомн€ за законовите срокове за обработка на жалби!

—-

–едакци€:

ќказа се, че според «акона за защита на потребителите, след изтичане на едномесечни€ срок за разглеждане на жалба, започва да тече 7 дневен срок за уведом€ване на заинтересованите лица. “ака че да видим дали до 11ти ще има нещо! јко ли не – на 13ти, понеделник, ще си говорим с  «ѕ-¬арна по телефона.

4/8/2007

јвангардни козметични процедури

Filed under: Humor — Izida @ 11:43 am

¬чера попаднах на следни€ козметичен салон на “ƒондуков”, който може да ви е полезен в случай, че искате трансплантиране на коса, фото терапи€ на акне, химически пилинг, или … премахване на заек!
премахване на заек

ќт една страна – добре, че н€мат и трансплантаци€ на зайци! ѕоне на първи€ ред са написали правилно “hair” (коса), вместо “hare” (заек).

2/8/2007

—вързани продукти

Filed under: Books,Computers — Izida @ 5:43 pm

¬чера с три колежки отидохме в обедната почивка на пазар за книжки. ÷елта на едното момиче бе да си купи книгата “ƒизайн, предпечат и печат Ц официално ръководство”. «а мое учудване, продавачът й предложи още една книга, ко€то може също да й бъде интересна : “Ўаблони за дизайн” рЯШЙ

Ќ€как бих го извинила, ако не беше факта, че всички книги за графичен дизайн са пълни с цветни илюстрации, а тази за шаблоните за дизайн в програмирането има само семпли UML диаграми. Ќо много интересно си кротуваше на рафта за дизайн и цифрова фотографи€!

јко не б€х останала без думи, можеше и да осведом€ човека къде би била по на м€сто тази книжка.

ћузика

Filed under: Daily,Music — Izida @ 3:40 pm

ќт както имам джобни€ компютър, слушам много повече музика – рипвам си дисковете, качвам ги на картата и готово, имам си mp3 плейър за чакането по спирките и пропускането на типичните словесни битки в рейсовете. ѕри това разширих и музикални€ си кръгозор – от време на време купувам по н€кой брой на италианското списание јмадеус, с което върви н€кой и друг диск. Ћюбими€т ми до момента е “The Rosary Sonatas” на Biber, предшественик на ѕахелбел и …охан —ебастиан Ѕах.

¬чера Ћъчо донесе вкъщи “¬ечните песни на Ѕългари€”, които купил от ќћV (от тук и прип€ването на “ огато б€х овчарче…” вчера вечерта). ƒнес си ги слушах по път към работа, но установих, че родопските песни са по-малко от колкото ми се иска. «а това и потърсих какви дискове има само с родопски песни. “ака стигнах до “ћаги€та на –одопската ѕесен, 40 златни шлагера – 2 CD”. «а цената от 15.99 лв бе направо задължително да си ги куп€. “а и аз се отбих до местното OMV, където с много ровичкане намерих дисковете зад албум на White Snake.

ƒовечера пак ще има рипване рЯШЙ

ѕокрай търсенето на дисковете с родопски песни се сетих да провер€ има ли тази година –ожен (ако не е минал вече…). “ака и не намерих информаци€ за това, но пък намерих списък със съборите в Ѕългари€ на сайта на ћинистерството на културата. »збирате си регион и ви се дава информаци€ какво има там през годината. “ака попаднах на събора в √ела през идващите събора и недел€.  акто разбрах и от јнтони€, квартирите са резервирани още от преди месец – не е неочаквано за мен. Ќо си отбел€зах в календара на PDA-то задача в началото на идното л€то да провер€ какви събори ще има в —мол€нско и на кои дати.

ѕ.—. јма как ги обичам родолюбци като тини, писала следни€ коментар под “¬ечните песни на Ѕългари€” :

ѕрекрасна музика! √орде€ се, че съм българка! »здирвам текста на “ќмиле ми, ягодо” на √юрга ѕинджирова. јко го знаете, мол€, пишете ми.

 ато се гордееш, че си българка, що не си купиш диска? “екстовете на вс€ка песен плюс коментар за истори€та й са дадени в книжката, ко€то върви с всеки от двата диска.

ѕри това на н€кои песни като “»злел е ƒельо ’айдутин” има и превод на доста от думите!

1/8/2007

RSH

Filed under: Computers — Izida @ 8:16 pm

—ед€ си пред компютъра, слушам “¬ечните песни на Ѕългари€”, пи€ “«акорка √олд” и си прип€вам с носталги€ “ огато б€х овчарче и овците пас€х…”

ƒо това може да те доведе опита да накараш едно Web 2.0 приложение да се държи коректно (и както се очаква) когато потребител€т е свикнал да ползва бутоните Back/Forward в браузъра си! “.е. не само да показва актуална предна страница, но да се движи напред/назад и между действи€та, които са довели до AJAX за€вки.

P.S. јко н€кой успешно е интегрирал и подкарал в Internet Explorer (поврат€м Internet Explorer!) фреймуърка Really Simple History при положение, че изрично е сложил в HTTP хедъра всичко необходимо за да не се кешира страницата и да се взима наново при натискане на Back/Forward бутоните, и най-вече ако му се пие бира, то нека ми се обади и даде н€кой съвет!

P.S.S. ј ти€ в O’Reilly как може да сложат коментарите на потребителите за фреймуърка —јћќ на последната от шестте страници по темата?? Ќе ги забел€зах докато изрично не ми б€ха посочени от колега (“€ ми каза, че намерила много коментари, аз като вид€х на ко€ страница се хванах за главата!). —викнала съм ако има странициране и коментари, коментарите да са видими под ¬—я ј страница.

пїњ